24 maj 2018

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Dina personuppgifter

Modular Management Group AB (”MM”, “vi”, “oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. MM utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

MM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av MM. Sweden Modular Management AB, Modular Management Gmbh och Modular Management Inc ingår i -Modular Management koncernen och bolaget Modular Management Group AB har det övergripande ansvaret för koncernens verksamhet i Europa och USA.

Personuppgifter som samlas in av MM behandlas för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@modularmanagement.com eller via vanligt brev som skickas till Modular Management Group AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sweden.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

MM samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via webb, e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vi samlar inte in personuppgifter där vi inte har ett berättigat ändamål och syfte med behandlingen.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på MM´snyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka sidor du är intresserad av i syfte att kunna ge dig bästa bemötande och information möjligt i dialog med oss.

Hantering och lagring av personuppgifter

Marknadsföring och personifiering

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de information och kunskap som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av vår web för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än modularmanagement.com.
För analys av användarmönster och personifiering kommer vi använda oss av cookies. När vi gör det kan du läsa varför och hur i vår cookiepolicy.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i MM IT-system. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

MM tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgiftslagen (PuL) eller den dataskyddsförordningen (GDPR) – kontakta gärna info@modularmanagement.com.

Utlämning av personuppgifter

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas och i vårt säljstöds-och projektplaneringsystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt eller kommer att beställa från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Microsoft

Vi använder oss av Microsofts officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. I de fall då inte ett avtal ligger till grund för behandligen och samtycke inhämtas av dig, kan du när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från MM. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag – till MM´s Personuppgiftsombud”.
Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Så här kan du skriva:

 

Personuppgiftsutdrag – till MM´s Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

…………………………………………………………………
(Ort och datum)

………………………………………………………………..
(Namnteckning)

……………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

……………………………………………………………….
(E-mail/Telefonnummer)

 

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies

På modularmanagement.com kommer vi att använda cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på modularmanagement.com . För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår kommande cookiepolicy.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.